Hoe verloopt de toetredingsprocedure?

Aanvraag tot berekening toetredingsbijdrage

Aanvraag tot berekening toetredingsbijdrage

Men kan geheel vrijblijvend een berekening laten uitvoeren van de toetredingsbijdrage door bovenstaand formulier ingevuld, gedateerd en ondertekend door te mailen naar info@vlabotex.be, vergezeld van de documenten en gegevens zoals onderstaand opgesomd.

Voor de (toekomstig) saneringsplichtige die actief is in de textielverzorging (al dan niet op het verontreinigd terrein):

  • adres en kadastraal perceelnummer van het verontreinigd terrein/perceel waar aan droogkuis werd of wordt gedaan
  • adres van waar op heden aan textielverzorging wordt gedaan
  • milieuvergunningen of ander documenten waarin de activiteiten en het machinepark met het daaraan gekoppelde geïnstalleerd vermogen beschreven staat
  • document waarin de gepresteerde omzet in het jaar 2006 staat vermeld, eventueel opgesplitst per soort uitgevoerde activiteit (wasserij, droogkuis, …)
  • verslag (liefst digitaal) van het meest recente uitgevoerd oriënterend bodemonderzoek (OBO) dat bij de OVAM werd ingediend en behandeld en met een rapportdatum van maximaal 5 jaar geleden

Voor alle anderen:

  • adres en kadastraal perceelnummer van het verontreinigd terrein/perceel waar aan droogkuis werd of wordt gedaan
  • kadastrale legger waarop de recente eigenaarstoestand wordt vermeld
  • aanslagbiljet onroerende voorheffing (liefst van het aanslagjaar 2006) en de daarbijhorende bijlage waarop het kadastraal inkomen (KI) van het terrein vermeld staat
  • verslag (liefst digitaal) van het meest recente uitgevoerdd oriënterend bodemonderzoek (OBO) dat bij de OVAM werd ingediend en behandeld en met een rapportdatum van maximaal 5 jaar geleden

Duiding bij de toetredingsbijdrage en de werking van VLABOTEX

Na het berekenen van de toetredingsbijdrage zal VLABOTEX telefonisch contact opnemen met de persoon die in het aanvraagformulier staat vermeld als contactpersoon.

Vervolgens zal een afspraak gemaakt worden voor kennismaking en overleg met alle geïnteresseerde betrokkenen waarbij de berekening van de toetredingsbijdrage zal toegelicht worden alsook de werking van VLABOTEX. Indien gewenst kan op dat ogenblik eveneens duiding gegeven worden bij de inhoud van de mogelijke overeenkomsten. Het overleg kan telefonisch, ter plaatse of via een digitaal platform.

Voorstel van overeenkomst(en)

Bij verdere interesse zal een overeenkomst worden opgemaakt en worden voorgelegd. Een eventuele toetreding gebeurt steeds vrijwillig en is nooit verplicht. VLABOTEX kan steeds gecontacteerd worden voor bijkomende informatie over de inhoud van de overeenkomsten.

Toetreding tot VLABOTEX

Een overeenkomst met VLABOTEX kan enkel aangegaan worden nadat de OVAM via eeen schrijven officieel de saneringsplichtige(n) heeft aangeduid. De toetreding tot VLABOTEX is een feit zodra beide partijen, de saneringsplichtige(n) en VLABOTEX, de overeenkomst hebben ondertekend.

Overdracht Saneringsplicht voor historische bodemverontreiniging
Overdracht Saneringsplicht voor andere dan historische bodemverontreiniging