Definities

Afsplitsbare andere dan historische bodemverontreiniging

Andere dan historische bodemverontreiniging dewelke geheel ruimtelijk afsplitsbaar is van de historische bodemverontreiniging ontstaan door de uitbating van de Activiteit en die bodemsanering noodzaakt.

Andere dan historische bodemverontreiniging

Nieuwe en gemengde Bodemverontreiniging ontstaan door de uitbating van de Activiteit en Uitbatingsvreemde bodemverontreiniging.

Batneec

De beste beschikbare technische oplossingen die met succes in de praktijk zijn toegepast en waarvan de kostprijs niet onredelijk is in verhouding tot het te bereiken resultaat op het vlak van de bescherming van de mens en het milieu, dit onafhankelijk van de financiële draagkracht van degene op wie de saneringsverplichting rust.

Chemisch reinigen van textiel

Alle industriële of commerciële activiteiten waarbij VOS (vluchtige organische solventen) worden gebruikt in een installatie voor het schoonmaken van kleren, meubelstoffen en soortgelijke consumptiegoederen, met uitzondering van het handmatig verwijderen van vlekken in de textiel- en de kledingindustrie.

Decreet

Het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, zoals meermaals gewijzigd (Bodemdecreet).

Gestopt bedrijf

Een bedrijf dat geen exploitatie “textielverzorging” meer heeft.

Niet afsplitsbare andere dan historische bodemverontreiniging

Andere dan historische bodemverontreiniging dewelke niet of slechts gedeeltelijk ruimtelijk afsplitsbaar is van de historische bodemverontreiniging ontstaan door de uitbating van de Activiteit en die bodemsanering noodzaakt.

Siteperceel

Een rechtstreeks of onrechtstreeks aanpalend kadastraal perceel aan een Terreinperceel waarvan de bodem ten gevolge van de uitbating van de droogkuisactiviteit op het Terreinperceel, zodanig verontreinigd is dat een bodemsanering zich opdringt op grond van het Decreet.

Terreinperceel

Een kadastraal perceel waarop een droogkuisactiviteit daadwerkelijk ingeplant is of was, dat ten gevolge van de uitbating ervan, zodanig verontreinigd is dat een bodemsanering zich opdringt op grond van het Decreet.

Uitbatingsvreemde bodemverontreiniging

Historische, nieuwe en gemengde bodemverontreiniging niet ontstaan door de uitbating van de Activiteit op het Verontreinigd terrein.

Verontreinigde site

Het “Verontreinigd terrein”, alsmede rechtstreeks of onrechtstreeks aanpalende kadastrale percelen waarvan de bodem ten gevolge van de uitbating van de droogkuis-activiteit, zodanig verontreinigd is of zijn dat een bodemsanering zich opdringt op grond van het Decreet.

Verontreinigd terrein

Grond waarop de verontreiniging tot stand is gekomen bestaande uit één of meerdere kadastrale percelen waarop een droogkuis-activiteit daadwerkelijk ingeplant is of was, die ten gevolge van de uitbating ervan, zodanig verontreinigd is of zijn dat een bodemsanering zich opdringt op grond van het Decreet.

Vlarebo

Het Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, zoals meermaals gewijzigd.