Waar staat VLABOTEX voor?

VLABOTEX (Vlaams Bodemsaneringsfonds voor de Textielverzorging) is een fonds voor de bodemsanering van terreinen in Vlaanderen waar de activiteit “chemisch reinigen van textiel“ uitgeoefend wordt of uitgeoefend werd.

Met chemisch reinigen van textiel wordt bedoeld (officiële definitie uit erkenningsdossier):
alle industriële of commerciële activiteiten waarbij VOS (vluchtige organische solventen) worden gebruikt in een installatie voor het schoonmaken van kleren, meubelstoffen en soortgelijke consumptiegoederen, met uitzondering van het handmatig verwijderen van vlekken in de textiel- en de kledingindustrie.
Andere termen voor chemisch reinigen van textiel zijn: droogkuis, nieuwkuis, stomerij.

De doelgroep van VLABOTEX omvat zowel nog actieve als reeds gestopte saneringsplichtige exploitanten van een droogkuis alsook saneringsplichtige eigenaars van een (voormalig) droogkuisterrein. Het actieterrein van VLABOTEX is het volledige Vlaamse grondgebied.

VLABOTEX werd op initiatief van de Federatie van de Belgische Textielverzorging opgericht om saneringsplichtigen van (voormalige) droogkuissites te ondersteunen met knowhow en subsidies. De gemiddelde saneringskost van een droogkuis gerelateerde bodemverontreiniging bedroeg ten tijde van de oprichting 250.000 euro indien men er alleen voor stond. Dit bleek voor velen dan ook verre van financieel haalbaar. Het fonds maakt saneren financieel mogelijk en biedt waardevolle technische ondersteuning.

In ruil voor een forfaitaire bijdrage die afhankelijk is van de financiële draagkracht en de graad van bodemverontreiniging, neemt VLABOTEX de saneringsplicht over.

Ondertussen hebben saneringsplichtigen van meer dan 200 locaties verspreid over heel Vlaanderen hun belangen toevertrouwd aan VLABOTEX.

Vandaag is VLABOTEX uitgegroeid tot een kennis- en adviescentrum voor de bodemproblematiek in de droogkuissector zodat deze op een efficiënte en betaalbare manier kan worden aangepakt. Tot eind 2020 werden 140 beschrijvende bodemonderzoeken en 60 saneringen uitgevoerd. Op basis van 13 jaar ervaring geloven wij dan ook rotsvast in het fondsenprincipe om elk historisch milieupassief op te lossen.

Als tijdens een oriënterend bodemonderzoek op een terrein een (overwegend) historische bodemverontreiniging met solventen wordt vastgesteld, kan diegene die door de OVAM als saneringsplichtige is aangeduid, toetreden tot het fonds. Het terrein wordt onmiddellijk verkoopbaar mits enkele administratieve handelingen, de sanering wordt deels bekostigd via subsidies en VLABOTEX neemt alle administratieve en praktische beslommeringen uit handen.

Men heeft er dus alle belang bij om toe te treden tot VLABOTEX. Tal van anderen die in dezelfde situatie zaten, gingen voor en met grote tevredenheid. Of zoals een contractant het stelde “VLABOTEX beschikt over de knowhow en de juiste mensen om deze bodemproblematiek deskundig aan te pakken. Zowel bij het onderzoek als bij de sanering gingen ze zeer efficiënt te werk. Op eigen houtje had ik dat nooit voor elkaar gekregen. Mijn kinderen hoeven zich nu geen zorgen meer te maken over dit probleem.”

Velen die zelf waren begonnen aan de bodemsaneringsprocedure, sloten zich nadien toch aan bij VLABOTEX omwille van de verschillende voordelen o.a. 50% subsidie van de Vlaamse overheid en omdat het fonds nu eenmaal ‘ontzorgt’. Door toetreding tot het fonds kent men zijn vaste bijdrage en verkeert men niet langer in de onzekerheid wat de kosten uiteindelijk zullen zijn.

Als men een recent oriënterend bodemonderzoek doorstuurt waaruit een saneringsnoodzaak blijkt, alsook het kadastraal inkomen anno 2006 van het perceel waarop de (voormalige) droogkuis was gevestigd (aanslagbiljet onroerende voorheffing), kunnen wij alvast de toetredingsbijdrage berekenen voor de voormalige droogkuissites. Voor de actieve droogkuisbedrijven is de jaarlijkse omzet en de milieuvergunningsklasse (anno 2006) nodig bij de bepaling van de bijdrage.

Onafhankelijk

VLABOTEX is een onafhankelijke organisatie met een vzw-structuur en met als doel het voorkomen, onderzoeken, saneren en beheersen van bodemverontreiniging ten gevolge van droogkuisactiviteiten.

Erkenning

VLABOTEX is het eerste Vlaams sectoraal bodemsaneringsfonds.

VLABOTEX werd, op voorstel van toenmalig Vlaams Minister voor leefmilieu Hilde Crevits, erkend door de Vlaamse regering op 14/09/2007 voor een periode tot 31/12/2036. Het erkenningsbesluit verscheen in het Belgisch Staatsblad van 27/09/2007 op de pagina’s 50430-50431.

Saneringsplichtigen konden toetreden tot en met 30/06/2015. Nadien ontving VLABOTEX vele teleurgestelde reacties omdat men niet meer kon toetreden. Na sterk aandringen gaf de Vlaamse regering in het voorjaar van 2020 haar akkoord tot heropening (publicatie BS op 3/07/2020 - Numac 2020041801) waardoor toetreding opnieuw mogelijk werd vanaf 4/07/2020 en dit tot en met 30/04/2024.

Toezicht

Het beheer van het fonds is onderworpen aan de controle van de Vlaamse overheid. De OVAM in het bijzonder vervult de taak van permanent waarnemer.

Financiering

De financiering van het fonds gebeurt volgens een 50/50-verhouding voor wat betreft de sanering van de historische bodemverontreiniging met droogkuisproducten. De helft van de kosten wordt gedragen door de toetreders en de andere helft door de subsidies van de Vlaamse overheid. De subsidie bedraagt gemiddeld 1,5 miljoen euro per jaar en dit voor de periode van 2007 tot en met 2036.

De overige kosten die voortvloeien uit de activiteiten van VLABOTEX (begeleiding van overdrachten, opmaak algemeen bodempreventieplan, onderzoek en sanering van niet-droogkuis gerelateerde bodemverontreiniging) worden doorgefactureerd aan diegenen die voor deze diensten op VLABOTEX een beroep doen.

Basisprincipes fondswerking

VLABOTEX steunt als sectorale bodemsaneringsorganisatie op de volgende uitgangspunten:

 1. solidarisering (wat o.a. een loskoppeling inhoudt van de bijdrage aan het fonds en de reële saneringskost);
 2. betaling van een forfaitaire bijdrage die afhankelijk is van de financiële draagkracht van de toetreder;
 3. spreiding van de bijdrage over een langere termijn (over maximaal 30 jaar);
 4. reducering van de reële saneringskost;
 5. aandacht voor preventie;
 6. verhoging van de rechtszekerheid van exploitanten en eigenaars;
 7. financiële ondersteuning door de overheid (omwille van het feit dat de reële kosten voor de bodemsanering onevenredig hoog zijn in vergelijking met de draagkracht van de droogkuissector)

Onze uitdaging

 • wegwerken van een zwaar historisch milieupassief op meer dan 200 Vlaamse sites
 • inzetten op specialisatie, kennis, innovatie en ervaring
 • samenwerken met gespecialiseerde en kostenefficiënte aannemers
 • combineren van saneringswerken met bouw- of renovatiewerken om een win-win situatie te creëren
 • ondersteunen en inzetten op een sector met circulaire economie
 • het uitdragen van het positieve imago van de sector aangezien deze haar verantwoordelijkheid opneemt
 • herkansing bieden aan twijfelende saneringsplichtigen door nieuwe openstelling

Organigram

Dagelijkse werking

Algemeen Directeur / projectleider Bert Opgenhaffen
Financieel Directeur Lieven Van den Bossche
Technisch projectleider Adu Habtie
Administratief projectleider Evelien Spittaels

Raad van Bestuur

Voorzitter Dirk Vanmeirhaeghe
Vice-voorzitter Franky Lein
Bestuurders Boudewijn Dezwart
Johan Gemoets
Jan Tück
Bruno Deleersnyder

Hoe ons contacteren?

Voor het verkrijgen van meer info of voor het maken van een afspraak kan u ons contacteren via telefoonnummer 056/74.52.70 of via mail naar info@vlabotex.be. Wij staan u graag vrijblijvend te woord.

Een kennismaking of overleg via een digitaal platform is eveneens mogelijk. Dit biedt de opportuniteit om meerdere betrokkenen op hetzelfde moment dezelfde informatie over te maken en dit geheel coronaproof en zonder tijdsverlies aan verre verplaatsingen. Alle betrokkenen die hun e-mail adres vooraf aan VLABOTEX bezorgen via info@vlabotex.be, worden de dag van afspraak via een e-mail uitgenodigd tot deelname aan het overleg. Meestal wordt hiervoor het platform van Microsoft Teams gebruikt.